Algemene Voorwaarden

Van toepassing op alle diensten en leveringen via Daktechniek Smit

Versienummer:                         2.0
Datum:                                       19-09-2023
Ingangsdatum:                          19-09-2023
Gedeponeerd bij KvK te:          Amersfoort

1.0 Definities

In deze overeenkomst worden diverse algemene termen gebruikt. In 1.1 is de bedoelde uitleg opgenomen achter iedere term.

1.1 Toelichting definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Daktechniek Smit
Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht.
Dag / Dagen: Kalenderdag / Kalenderdagen
Meerwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot een verhoging van de
overeengekomen prijs.
Minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste verminderingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot een verlaging van de overeengekomen prijs.

2. Tot stand komen overeenkomst

Alle door Daktechniek Smit uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen.

 • Alle offertes en aanbiedingen van Daktechniek Smit hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Offertes dienen indien akkoord bevonden schriftelijk/digitaal, getekend/bevestigd te worden.
 • Bij het ondertekenen van de offerte verleent u Daktechniek Smit toestemming om de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren, tegen de in de offerte gespecificeerde vergoeding.

Bij het ondertekenen van de offerte verleent u Daktechniek Smit opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden vervolgens in overleg met werkgever ingepland.

Het annuleren van de opdracht is mogelijk echter, uitsluitend conform het annuleringsbeleid, zoals omschreven in artikel 7.

Bij het ondertekenen van de offerte verleent u Daktechniek Smit toestemming om uw terrein en de benodigde delen van uw pand te betreden, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 • Bij het ondertekenen van de offerte gaat u onverminderd akkoord met de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

3. Meerwerk/minderwerk

Een samengestelde offerte verplicht Daktechniek Smit niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

De opdrachtgever is gehouden Daktechniek Smit tijdig alle informatie te verstrekken,

welke Daktechniek Smit naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en            bouwkundige informatie), waarbij Daktechniek Smit mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan  Daktechniek Smit verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

De daadwerkelijke te factureren oppervlaktes worden door Daktechniek Smit vastgesteld en deze zijn een bindend uitgangspunt voor het uiteindelijke factuurbedrag.

4. Ter beschikking stelling

Alle geoffreerde werkzaamheden zijn gebaseerd op het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van een aantal basisbenodigdheden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Daktechniek Smit tijdig (uiterlijk bij start van de werkzaamheden) kan beschikken over tenminste de volgende zaken:

– De voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

Het gebouw of het terrein, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

–       Voldoende gelegenheid voor aanvoer en bereikbaarheid met het materieel;

–       Aansluitingsmogelijkheden (elektra) voor elektrische machines;

–       Aansluitingsmogelijkheden water.

5. Betaling

Na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen (artikel 7.1) dient de opdrachtgever een voorschot van 25% van de volledige factuursom aan te betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Betaling van het volledige factuurbedrag dient direct na het voltooien van de werkzaamheden te worden voldaan. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voorbeelden van uitzonderingen hierop zijn gevallen waarbij sprake is van een zogeheten ‘bouwdepot’ of vergoeding van de kosten door uw verzekeraar. Dergelijke uitzonderingen dienen echter schriftelijk te zijn vastgelegd.

Indien de betaling van het volledige factuurbedrag na het voltooien van de werkzaamheden uitblijft, is de opdrachtgever, na het verzenden van een aanmaning, in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd (artikel 6).

De opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen met een vordering die hij op Daktechniek Smit heeft of meent te hebben. Evenmin heeft de opdrachtgever het recht enige betalingsverplichting op te schorten.

6. Incassokosten

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, stuurt Daktechniek Smit hem eenmaal een ingebrekestelling waarbij de opdrachtgever wordt aangemaand om de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voldoet de opdrachtgever zijn betaling alsnog niet, dan is hij van   rechtswege in verzuim.

Indien de opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Daktechniek Smit is gerechtigd tenminste aan de opdrachtgever in rekening te brengen de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Voor iedere niet tijdige betaling na ingebrekestelling, geldt een minimumbedrag van €40,00 voor het incasseren van de vordering. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Daktechniek Smit gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van de opschorting. Een en ander laat onverlet de overige rechten die Daktechniek Smit op grond van de wet en/of de overeenkomst toekomen.

Indien Daktechniek Smit aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Annuleren/Annuleringsvoorwaarden

In het geval de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren/verzetten, worden de volgende bepalingen in acht genomen.

7.1 Herroepingsrecht

De opdrachtgever kan gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtgever dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, schriftelijk kenbaar te maken. Daktechniek Smit mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing als de opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt aan Daktechniek Smit om binnen de bedenktermijn de overeenkomst uit te voeren.

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW, o.a. als er sprake is van dringende herstelwerkzaamheden.

De opdrachtgever begrijpt dat zodra Daktechniek Smit op zijn/haar verzoek begint met het uitvoeren van de overeenkomst, aan hem/haar geen recht tot ontbinding meer toekomt.

7.2 Opdracht annuleren

 • Een gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever (na het aflopen van het herroeppingsrecht) is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.

Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, heeft Daktechniek Smit het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de overeenkomt, evenals de kosten voor de reeds besteedde dienste of bestelde producten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief, waarbij de opdrachtgever in ieder geval een minimale vergoeding van 30% van het oorspronkelijke factuurbedrag aan Daktechniek Smit verschuldigd is.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht, is hij verplicht 75% van het oorspronkelijke factuurbedrag te betalen aan Daktechniek Smit. In verband met de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs en de verplichting tot het betalen van lonen en sociale lasten.

De opdrachtgever is voorts verplicht Daktechniek Smit te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

7.3 Opdracht verzetten

 • Het verzetten van ingeplande afspraken dient tenminste 5 werkdagen van tevoren plaats te vinden. Indien korter dan 5 werkdagen van tevoren wordt geannuleerd, worden de kosten verband houdend met planning van personeel, derving van arbeidstijd, inkoop van materialen, eventuele voorrijkosten en indirecte verband houdende kosten in rekening gebracht. Dit zonder dat hiervoor een verdere ingebrekestelling benodigd is. De genoemde kosten zowel direct als indirect zijn vastgesteld op 30% van het oorspronkelijke factuurbedrag.

8. Nakomen afspraken Daktechniek Smit/Overmacht

Daktechniek Smit streeft ernaar om alle gemaakte afspraken na te komen zoals overeengekomen. Desalniettemin is het mogelijk dat door bepalende factoren buiten de invloedsfeer van Daktechniek Smit het onmogelijk wordt gemaakt om de gemaakte afspraak op dat moment het exact afgesproken tijdstip na te komen.

Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Daktechniek Smit, is Daktechniek Smit  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, werkstaking, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen en dergelijke, evenals door slechte weersomstandigheden, wegblokkades, ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen. Indien de prestatie door overmacht langer dan 3 maanden wordt vertraagd is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Daktechniek Smit tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.

Daktechniek Smit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Daktechniek Smit haar  verbintenis had moeten nakomen.

Daktechniek Smit stelt u, indien van toepassing, zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele afwijkingen aangaande een overeengekomen afspraak. Onder ‘zo snel mogelijk’ wordt verstaan, direct nadat dit kenbaar is geworden bij Daktechniek Smit, zal u hiervan telefonisch op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal direct worden gezocht naar een passende oplossing.

Bovenstaande geldt ook voor de noodreparatieservice welke 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar staat. Daktechniek Smit streeft ernaar om bij een noodreparatieservice binnen 2 uur op locatie te zijn. Echter is het mogelijk door overmacht (denk aan storm, waarbij een groot aantal meldingen binnenkomt), dat het niet mogelijk is om binnen 2 uur op locatie te zijn. Daktechniek Smit geeft de opdrachtgever telefonisch een zo accuraat mogelijk tijdsbestek waarop Daktechniek Smit wel op locatie kan zijn.

9. Garantie

 • Garantie van Daktechniek Smit is slechts beperkt tot de door Daktechniek Smit uitgevoerde werkzaamheden, geleverde materialen en overige verleende diensten.

De ontvangen factuur is het garantiebewijs. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Daktechniek Smit aan de opdrachtgever afgegeven aankoopbon c.q. factuur.

9.1 Garantievoorwaarden, uitsluitingsgronden

Daktechniek Smit zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

Daktechniek Smit staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Daktechniek Smit zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Daktechniek Smit zal de opdrachtgever hierover informeren.

Daktechniek Smit garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij Daktechniek Smit dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Daktechniek Smit kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de   overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden.

De garantie op door Daktechniek Smit verrichte werkzaamheden, geleverde materialen en overige geleverde diensten komt direct te vervallen in het geval dat:

 • Er schade is ontstaan als direct gevolg van nalatigheid en gebrek aan onderhoud.
 • Een derde partij/dakdekker werkzaamheden heeft uitgevoerd nadat de werkzaamheden door Daktechniek Smit aan het dak zijn uitgevoerd.
 • Er schade is ontstaan voortvloeiend uit directe/indirecte natuurschade.
 • Er slijtage is aan de materialen. Slijtage aan materialen is vanzelfsprekend. Slijtage valt uitsluitend onder de garantie indien deze aantoonbaar sneller ontstaat dan redelijkerwijs verwacht mocht worden. De beoordeling hiervan is uitsluitend voorbehouden aan Daktechniek Smit of een vertegenwoordiger van Daktechniek Smit.
 • Er sprake is van een noodreparatie. Noodreparaties vallen buiten de garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Garantieduur

Daktechniek Smit hanteert hoofdzakelijk een garantieperiode van 10 jaar op geleverde diensten en materialen. Afhankelijk van materiaaltype kan van deze standaard worden afgeweken. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden met bijbehorende garantieperioden.

Daktechniek Smit hanteert een garantieperiode van 5 jaar op:

Renovatie dakgoot

Renovatie lood

Daktechniek Smit hanteert een garantieperiode van 10 jaar op:

Schoorsteenrenovatie (alleen indien volledig gerenoveerd)

Zinkwerk (alleen indien vernieuwd)

Loodwerk (alleen indien vernieuwd)

Dakisolatie

Dakgoten (alleen indien vernieuwd)

Vogelwering

Nokvorst

Alle overige diensten (eventuele uitzonderingen worden schriftelijk vastgelegd)

Daktechniek Smit hanteert een garantieperiode van 12 jaar op bitumen.

Daktechniek Smit hanteert een garantieperiode van 15 jaar op een nieuw aangebracht volledig pannendak (inclusief dakbeschot).

Indien slechts een deel van de werkzaamheden/renovatie is uitgevoerd door Daktechniek Smit halveren de hierboven genoemde garantieperioden.

Daktechniek Smit zal de opdrachtgever altijd vooraf in kennis stellen van de van toepassing zijnde garantieperioden indien deze afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde termijnen.

10. Aansprakelijkheid

Daktechniek Smit aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, direct voortvloeiend uit de uitgevoerde werkzaamheden.

Daktechniek Smit is niet aansprakelijk voor schade die niet direct voortvloeit uit de door Daktechniek Smit uitgevoerde werkzaamheden. Tenzij deze indirecte schade te wijten valt aan onjuist handelen (opzet, grove nalatigheid) door Daktechiek Smit, waarbij     Daktechniek Smit op het moment van uitvoeren, had kunnen weten dat deze gevolgschade zou ontstaan.

Daktechniek Smit is niet aansprakelijk als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er aanvullende schade, zoals bijvoorbeeld dakrot, aanwezig is én de opdrachtgever ervoor kiest om de schade niet te laten herstellen, terwijl de opdrachtgever Daktechniek Smit alsnog vraagt de werkzaamheden volgens de oorspronkelijke offerte uit te voeren. Daktechniek Smit kan geen garantie bieden tegen mogelijke lekkages of andere gebreken die hieruit voort zouden kunnen komen. In dergelijke gevallen aanvaardt Daktechniek Smit geen aansprakelijkheid.

Daktechniek Smit is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door derden/in onderaanneming (namens Daktechniek Smit) uitgevoerde werkzaamheden.

 • Daktechniek Smit verleent echter altijd medewerking indien er sprake is van schade voortvloeiend uit door derden/in onderaanneming van Daktechniek Smit uitgevoerde werkzaamheden. Daktechniek Smit stelt u hierbij in kennis van de benodigde  contactgegevens van deze derde partij.

Schades voortvloeiend uit door Daktechniek Smit uitgevoerde werkzaamheden dienen direct, doch uiterlijk binnen één week, na het bekend worden van de schade gemeld te   worden aan Daktechniek Smit. Schades die na deze periode van één kalenderweek   worden gemeld, worden zonder verder in behandeling genomen te worden, afgewezen. Hierbij komt per definitie ieder recht op verrekening te vervallen.

Schade veroorzaakt door Daktechniek Smit, welke niet is uitgesloten conform de eerder in deze Algemene Voorwaarden omschreven uitgangspunten, komen voor vergoeding in aanmerking tot het maximale uit te keren bedrag door de verzekeraar van Daktechniek Smit. Het maximaal uit te keren bedrag van de verzekeraar is evenwel het maximum te vergoeden werkelijk bedrag.

11. Klachten(procedure)

Daktechniek Smit streeft ernaar om de werkzaamheden zo correct mogelijk uit te voeren en doet dit altijd met grote zorgvuldigheid. Toch kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet tevreden is. Er is dan mogelijk sprake van een gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden of overige zaken die niet naar wens zijn.

Daktechniek Smit streeft naar klanttevredenheid en neemt geen genoegen met een 9, maar gaat voor de volle 10. Daarom waardeert Daktechniek Smit het ook ontzettend als   de opdrachtgever, zijn vervelende ervaring of gebrek zo snel mogelijk aan Daktechniek Smit meldt. De opdrachtgever doet dit bij voorkeur direct op het moment van constateren, maar uiterlijk binnen één werkweek. Zo kan Daktechniek Smit zo snel mogelijk ingrijpen, aanpassen of verbeteren.

Klachten kan de opdrachtgever uitsluitend schriftelijk indienen. Dit in verband met het vastleggen van de klacht. Zo liggen ook de afspraken meteen vast. De opdrachtgever dient de e-mail te richten aan info@daktechnieksmit.nl, met als onderwerp van de e-mail: ‘klacht’, gevolgd door het offerte- of factuurkenmerk. Zo is bij Daktechniek Smit meteen bekend om welke werkzaamheden het gaat.

Beschrijf vervolgens zo gedetailleerd mogelijk wat uw klacht is. Lever indien mogelijk foto’s aan. Klachten worden binnen 1 werkdag in behandeling genomen, zodat de opdrachtgever snel op de hoogte is van de oplossing.

Klachten die na de genoemde constateringstermijn van één werkweek worden toegestuurd, worden ter kennisgeving aangenomen, maar niet in behandeling genomen.

Indien sprake is van een klacht die door Daktechniek Smit gegrond wordt verklaard, wordt er een passende oplossing geboden. Hieronder valt het herstellen van het gebrek. Bij sprake van een gebrek aan de door Daktechniek Smit uitgevoerde werkzaamheden, heeft Daktechniek Smit altijd eerst het recht dit zelf op te lossen of op te laten lossen.

Indien de opdrachtgever op eigen initiatief dit gebrek door derden laat herstellen zonder dat Daktechniek Smit hiervan op de hoogte was, aanvaard Daktechniek Smit in geen geval aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende kosten.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Daktechniek Smit partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Daktechniek Smit is gevestigd, zij het dat Daktechniek Smit altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.